Trường hè ICTP-CIMPA. "Lưới và ứng dụng trong mã hóa và mã Theory"

Trường hè ICTP-CIMPA “Lattices and Applications in Cryptography and Coding Theory”


Giới thiệu về lý thuyết dàn và ứng dụng trong lý thuyết số, lý thuyết mật mã và mã hóa thông tin. Bài giảng sẽ do các nhà toán học nổi tiếng đến từ Pháp, Hà Lan, Ý trình bày. Có tài trợ chi phí đi lại và ăn ở cho hoc viên đến từ địa phương ngoài Tp. Hồ Chí Minh. 

Thời gian và địa điểm
Từ ngày : 1 - 12/08/2016, Ðại hoc Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
Hạn đăng ký: 20/5/2016
Trang web: http://ricerca.mat.uniroma3.it/users/valerio/hochiminh16.html

toanhocviet