Bài 1 Tiết 6 trang 9 sgk Toán 4

 

Viết theo mẫu:

 

a) Mẫu

 

 

Viết số 313 214

 

Đọc số: Ba trăm mười ba nghìn hai trăm mười bốn

 

b) 

 

 

            Hướng dẫn giải:

 

b) Điền các chữ số vào các ô trống của hàng từ trái qua phải như sau: 5; 2; 3; 4; 5; 3

 

Viết số 523453

 

Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba

 


Bài 2 Tiết 6 trang 9 sgk Toán 4

 

Viết theo mẫu:

 

 

Hướng dẫn giải:

 

 


 

Toanhocviet.net