Bài 1 Tiết 5 trang 7 sgk Toán 4

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

a)

a

6 x a

5

6 x 5 = 30

7

 

10

 

b)

b

18 : b

2

 

3

 

6

 

c)

a

a + 56

50

 

26

 

100

 

d)

b

97 - b

18

 

37

 

90

 

          Hướng dẫn giải:

a)

a

6 x a

5

6 x 5 = 30

7

6 x 7 = 42

10

6 x 10 = 60

b)

b

18 : b

2

18 : 2 = 9

3

18 : 3 = 6

6

18 : 6 = 3

c)

a

a + 56

50

50 + 56 = 116

26

26 + 56 = 82

100

100 + 56 = 156

d)

b

97 - b

18

97 – 18 = 79

37

97 – 37 = 60

90

97 – 90 = 7

Bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 5 trang 7 sgk Toán 4

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a)  35 + 3 x n với n = 7;

b) 168 - m x 5 với m = 9;

c) 237 - (66 +x ) với x = 34;

d) 37 x (18 : y)  với y = 9.

 

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 56

b) Nếu m = 9 thì 168 - m x 5 = 168 - 9 x 5 = 123

c) Nếu x = 34 thì 237 - (66 +x ) = 237 - (66 +34) = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 x (18 : y) = 37 x (18 : 9) = 74

Bài 3: Viết vào ô trống theo mấu

 

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 x c

40

7

7 + 3 x c

 

6

(92 – c) + 81

 

0

66 x c + 32

 

 Hướng dẫn giải:

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 x c

40

7

7 + 3 x c

28

6

(92 – c) + 81

167

0

66 x c + 32

32

Bài 4:

 Một hình vuông có độ dài cạnh là a.  

Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:

P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với:

a = 3cm; a = 5dm; a = 8m

Hướng dẫn giải:

a = 3 cm, P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm)

a = 5 dm, P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (dm)

a = 8 m, P = a x 4 = 8 x 4 = 32 (m)

Toanhocviet.net