Bài 1, bài 2  (Tiết 4 ) trang 6 sgk Toán 4

Bài 1:Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

a) 6 - b với b = 4;

b) 115 - c với c = 7;

c) a + 80 vơí a = 15.

           Hướng dẫn giải:

b) Nếu c = 7 thì 115 - c = 115 - 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

a) 

x

8

30

100

125 + x

125 + 8

 

 

b)

y

200

960

1350

y - 20

 

 

 

            Hướng dẫn giải:

a) 

x

8

30

100

125 + x

125 + 8 = 133

125 + 30 = 155

125 + 100 = 225

b)

y

200

960

1350

y - 20

200 – 20 = 180

960 – 20 = 940

1350 – 20 = 1330

 

Bài 3 Tiết 4 trang 6 sgk Toán 4

a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10;   m = 0;  m = 80;   m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức: 873 - n với:  n = 10;   n = 0;  n = 70;   n = 30

 

Hướng dẫn giải:

 

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

    Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

    Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

   Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863

    Nếu n = 0 thì 873 - n = 873 - 0 = 873

    Nếu n = 70 thì 873 - n = 873 - 70 = 803

    Nếu n = 30 thì 873 - n = 873 - 30 = 573

Toanhocviet.net