Bài 1 (Tiết 3) trang 5 sgk Toán 4

Tính nhẩm:

a) 6000 + 2000 - 4000                                 b) 21000 x 3

   90000 - (70000 - 20000)                               9000 - 4000 x 2

   90000 - 70000 - 20000                                 (9000 - 4000) x 2

   12000 : 6                                                      8000 - 6000 : 3

Hướng dẫn giải:

a) 6000 + 2000 - 4000

Có thể tính nhẩm như sau:

6 nghìn + 2 nghìn - 4 nghìn = 8 nghìn - 4 nghìn

= 4 nghìn

Và ghi như sau:

6000 + 2000 - 4000 = 8000 - 4000 = 4000

Nhẩm tương tự như trên ta có:

90000 - (70000 - 20000) = 90000 - 50000 = 40000

90000 - 70000 - 20000 = 20000 - 20000 = 0

12000 : 6 = 2000

b) 21000 x 3

Có thể nhẩm: 21 nghìn  x 3 = 63 nghìn

và ghi: 21000 x 3 = 63000

Nhẩm tương tự như trên ta có:

9000 - 4000 x 2 = 9000 - 8000 = 1000

(9000 - 4000) x 2 = 5000 x 2 = 10000

8000 - 6000 : 3 = 8000 - 2000 = 6000


Bài 2 (Tiết 3 ) trang 5 sgk Toán 4

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378                              b) 56346 + 2854

   28763 - 23359                                 43000 - 21308

    2570 x 5                                         13065 x 4

    40075 : 7                                        65040 : 5

Hướng dẫn giải:

a)                                          

b)                                             


Bài 3, bài 4, bài 5 (Tiết 3 ) trang 5 sgk Toán 4

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

a) 3257 + 4659 - 1300;

b) 6000 - 1300 x 2;

c) (70850 - 50230) x 3;

d) 9000 + 1000 : 2.

Hướng dẫn giải:

a) 3257 + 4659 - 1300 = 7916 - 1300 = 6616

b) 6000 - 1300 x 2 = 6000 - 2600 = 3400

c) (70850 - 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

Bài 4 Tìm x

a) x + 875 = 9936                                              b) x x 2 = 4826

    x - 725 = 8259                                                  x : 3 = 1532

Hướng dẫn giải:

a) x + 875 = 9936                                               b) x x 2 = 4826 

 

   x = 9936 - 875                                                     x = 4826 : 2

   x = 9061                                                              x = 2413

+) x - 725 = 8259                                                  +)  x : 3 = 1532

    x = 8259 + 725                                                       x = 1532 x 3

   x = 8984                                                                  x = 4596

Bài 5:

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi

Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số tivi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Hướng dẫn giải:

Số tivi sản xuất trong 1 ngày là:

680 : 4 = 170 (chiếc)

Số tivi sản xuất trong 7 ngày là:

170 x 7 = 1190 (chiếc)

Đáp số: 1190 chiếc

Toanhocviet.net