Bài 1 (Tiết 2 )  trang 4 sgk Toán 4

Tính nhẩm:

7000 + 2000                              16000 : 2           

9000 - 3000                               8000 x 3

8000 : 2                                    11000 x 3

3000 x 2                                    49000 : 7

Hướng dẫn giải:

Học sinh có thể nhẩm như sau:

7 nghìn + 2 nghìn = 9 nghìn

Và ghi kết quả: 7000 + 2000 = 9000

Nhẩm tương tự ta được kết quả như sau:

7000 + 2000 = 9000                              16000 : 2   = 8000        

9000 - 3000 = 6000                               8000 x 3    = 24000

8000 : 2     = 4000                               11000 x 3    = 33000

3000 x 2      = 6000                             49000 : 7     = 7000


Bài 2 (Tiết 2) trang 4 sgk Toán 4

Đặt tỉnh rồi tính:

 

a) 4637 + 8245                            b) 5916 + 2358

   7035 - 2316                                 6471 - 518

   325 x 3                                       4162 x 4

   25968 : 3                                    18418 : 4

Hướng dẫn giải:

a)                             

b)                              


Bài 3, bài 4 (Tiết 2 ) trang 4 sgk Toán 4

Bài 3:

 

4327....3742                          28 676...28 676

5870...5890                           97 321... 97 400

65 300..9530                         100 000...99 999

Hướng dẫn giải:

 

4327 > 3742                          28 676 = 28 676

5870 < 5890                           97 321 < 97 400

65 300 > 9530                         100 000 > 99 999

 

Bài 4 

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

             65 371;         75 631;      56 731;    67 351

 

b) Viêt các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 

           82 697;   62 978;    92 678;    79 862.

Hướng dẫn giải:

a) các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

  56 731;  65 371;  67 351; 75 631.

 

b) các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

 

Toanhocviet.net