Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Lý Thuyết

a) Tính chất giao hoá

b) Tính chất kết hợp: .

c) Nhân với số 1 : .

d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

                         

Bài Tập

Bài 73 - Trang 38 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bài 73. Trong hai câu sau đây, câu nào đúng ?

Câu thứ nhất : Để nhân hai phân số cùng mẫu, ta nhân hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu.

Câu thứ hai : Tích của hai phân số bất kì là một phân số

có tử là tích của hai tử và mẫu là tích của hai mẫu.                       

 Hướng dẫn. Câu thứ hai đúng.

Bài 74 ->77 Trang 39 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bài 74. Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Hướng dẫn giải.

Bài 75. Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu có thể) :

Hướng dẫn giải.

 

    

Bài 77. Tính giá trị các biểu thức sau:

Hướng dẫn giải.

Áp dụng tính chất phân phối, rồi tính giá trị biểu thức.

Chẳng hạn, 

Với  , thì 

ĐS.  ; C = 0.