Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Lý Thuyết

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm mn của một số b cho trước, ta nhânmn với b.

(m, n ∈ N, n ≠ 0 ).

Bài Tập

Bài 115,116,117 - Trang 51 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2

Bài 115. Tìm:

a) 23 của 8,7 ;                           b) 27của -116 ;

c) 213của 5,1 ;                        d) 2711 của 635.

Hướng dẫn giải.

a) 5,8 ;                                    b) -1121 ;

c) 11,9 ;                                  d) 875

Bài 116. Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh.

a) 84% của 25 ;                            b) 48% của 50.

Hướng dẫn giải.

 16% của 25 bằng  ;

  25% của 16 bằng  .

Do đó 16% của 25 bằng 25% của 16.

a) Tương tự 84% của 25 bằng 25% của 84 mà 25% của 84 bằng 84 : 4 = 21.

Vậy 84% của 25 bằng 21.

b) 48% của 50 bằng 50% của 48, mà 50% của 48 bằng 48 : 2 = 24.

Vậy 48% của 50 bằng 24.

Bài 117. Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm 35 của 13,21 và 53 của 7,926 mà không cần tính toán.

Hướng dẫn giải.

35 của 13,21 bằng  = (13,21 . 3) : 5

Vậy theo đầu bài 35 của 13,21 bằng 7,926.

Ngược lại, 53 của 7,926 bằng  = .

Vậy 53 của 7,926 bằng 13,21.

Bài 118,119,120 - Trang 52 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2
Bài 118. Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng 37 số bi của mình. Hỏi

a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi ?

b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi ?

Hướng dẫn giải.

a) Dũng được Tuấn cho 9 viên bi ;

b) Tuấn còn lại 12 viên bi.

Bài 119. Đố : An nói : "Lấy một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai." Đố em, bạn An nói thế có đúng không ?

Gợi ý. An nói đúng.

Bài 120. Sử dụng máy tính bỏ túi.

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính :

a) 3,7% của 13,5 ;                            b) 6,5% của 52,61 ;

c) 17% . 29% của 2534 ;                   d) 48% của 264, 395, 1836.