Số đo góc

Lý Thuyết

1. Đo góc

a) Dụng cụ: thước đo góc.

b) Cách đo góc xOy

Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thuốc trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 00

Bước 2: Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào của thước giả sử là vạch 1050

thì viết là  = 1050

Nhận xét: mỗi góc có một số đo dương. Số đo của góc bẹt là 180. Số đo của mỗi góc không vượt qua 180 độ.

2. So sánh 2 góc

- Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì hai góc đó bằng nhau.

- Nếu số đo của góc A nhỏ hơn góc B thì góc A nhỏ hơn góc B ta viết là:

.

3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù.

- Góc có số đo bằng 90 là góc vuông.

- Góc có số đo nhỏ hơn 90 độ là góc nhọn.

- Góc có số đo lơn hơn góc vuông n hưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

Bài Tập

Bài 11 -> 14 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Bài 11. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Giải:

Bài 12 Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy'

Giải:

=  .

Bài 13. Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20

Giải:

 =  

 = 

 = 

Bài 14. Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn,tù ,bẹt.

Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Giải:

 Góc vuông: góc 1, góc 5.                   Góc nhọn: góc 3, góc 6.

 Góc tù: góc 4.                                  Góc bét: góc 2

Kết  quả đo: 

                                  =              =

Bài 15->17 trang 80 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Bài 15: Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc(Gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.

Giải:

Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kìm phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc .

Do  :  nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc 

Góc giữa hai kim:

lúc 2 giờ là  

lúc 5 giờ là  

lúc 10 giờ là  

lúc 3 giờ là   

lúc 6 giờ là  

Bài 16. Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi xOy là một góc và gọi là "Góc không". Số đo của góc là . Tìm số đo của góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 12 giờ.

Giải: 

Bài 17. Đố: Một em học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật  như hình 22, cac s đoạn thẳng trên các cạnh BC,CD,DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

Giải:

Thước đo này sai.