Giải vở bài tập Toán 4 bài 5: Luyện tập Biểu thức có chứa một chữ

Hướng dẫn giải bài tập trang 7 vở bài tập toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu 5 × a với a = 9

Giá trị của biểu thức 5 × a với a = 9 là 5 × a = 5 × 9 =45

a) b × 7 với b = 8……………………………

b) 81 : c với c = 9…………………………..

Câu 2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

4

7

9

10 × a

10 × 4 = 40

   

a × 17

     

a + 181

     

Câu 3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

a×4

       

Câu 4. Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau:

Tên tàu

Xuất phát từ ga Hà Nội lúc

Số giờ tàu chạy

Ga cuối

S1

8 giờ 30 phút

32 giờ

Ga Hòa Hưng

(16 giờ 30 phút)

S2

10 giờ 40 phút

36 giờ

Ga Hòa Hưng

(22 giờ 40 phút)

V4

21 giờ 20 phút

8 giờ

Vinh

(5 giờ 20 phút)

Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm:

a) Tàu S1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc….. giờ. Sau ….. giờ ….. phút sẽ tới ga Hòa Hưng (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc …..giờ …..phút.

b) TàuV4 xuất phát từ ga Hà Nội lúc …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. giờ …..phút.

c) Nếu tàu S2 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 10 giờ 40 phút ngày 1 tháng 6 năm 2000 thì tàu sẽ tới ga Hòa Hưng lúc ….. giờ….. phút ngày ….. tháng …..năm 2000.

Đáp án bài tập trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) b × 7 với b = 8

Giá trị của biểu thức b × 7 với b = 8 là b × 7 = 8 × 7 = 56.

b) 81 : c với c = 9

Giá trị của biểu thức 81 : c với c = 9 là 81 : c = 81 : 9 = 9.

Câu 2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

4

7

9

10 × a

10 × 4 = 40

10 × 7 = 70

7 + 181 = 188

a × 17

4 × 17 = 68

7 × 17 = 119

9 × 17 = 153

A + 181

4 + 181 = 185

7 +181= 188

9 +181=190

Câu 3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

a × 4

5 × 4 cm

18 × 4 cm

131 × 4 dm

73 × 4 m

Câu 4. Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau:

Tên tàu

Xuất phát từ ga Hà Nội lúc

Số giờ tàu chạy

Ga cuối

S1

8 giờ 30 phút

32 giờ

Ga Hòa Hưng

(16 giờ 30 phút)

S2

10 giờ 40 phút

36 giờ

Ga Hòa Hưng

(22 giờ 40 phút)

V4

21 giờ 20 phút

8 giờ

Vinh

(5 giờ 20 phút)

Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm:

a) Tàu S1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 8 giờ 30 phút. Sau 32 giờ sẽ tới ga Hòa Hưng (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc 16 giờ 30 phút.

b) Tàu V4 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 20 phút và tới Vinh lúc 5 giờ 20 phút.

c) Nếu tàu S2 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 10 giờ 40 phút ngày 1 tháng 6 năm 2000 thì tàu sẽ tới ga Hòa Hưng lúc 22 giờ 40 phút ngày 2 tháng 6 năm 2000.