Giải vở bài tập Toán 4 bài 10: Triệu và lớp triệu

Hướng dẫn giải bài tập trang 12 Vở bài tập Toán 4 tập 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; …………; ………… ; ………… ; 900 000 ; …………

b) 2 000 000 ; 4 000 000 ; 6 000 000 ; ………… ; ………… ; …………

c) 10 000 000 ; 20 000 000 ; 30 000 000 ;…………; ………… ; 60 000 000 ; …………; …………; 90 000 000 ; …………

Câu 2. Nối (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 4 bài 10

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số

3 250 000

325 000

Giá trị của chữ số 3

3 000 000

 

Giá trị của chữ số 2

   

Giá trị của chữ số 5

   

Câu 4. Viết tiếp để có một hình vuông:

 

Giải vở bài tập Toán 4 bài 10

Đáp án bài tập trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 - tập 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; 600 000 ; 700 000 ; 800 000 ; 900 000 ; 1 000 000.

b) 2 000 000 ; 4 000 000 ; 6 000 000 ; 8 000 000 ; 10 000 000 ; 12 000 000.

c) 10 000 000 ; 20 000 000 ; 30 000 000 ; 40 000 000 ; 50 000 000 ; 60 000 000 ; 70 000 000 ; 80 000 000 ; 90 000 000 ; 100 000 000.

Câu 2. Nối (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 4 bài 10

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số

3 250 000

325 000

Giá trị của chữ số 3

3 000 000

300 000

Giá trị của chữ số 2

200 000

20 000

Giá trị của chữ số 5

50 000

5 000

Câu 4. Viết tiếp để có một hình vuông:

Giải vở bài tập Toán 4 bài 10