Câu 1: (2,0 điểm): Giải phương trình và hệ phương trình sau

a) x2 - 6x + 9 = 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán

Câu 2: (1,0 điểm) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d): y = - x + 2 và Parabol (P): y = x2

Câu 3: (2,5 điểm) Một ca nô xuôi dòng 42 km rồi ngược dòng trở lại là 20 km mất tổng cộng 5 giờ. Biết vận tốc của dòng chảy 2 km/giờ. Tìm vận tốc của ca nô lúc dòng nước yên lặng

Câu 4: (3,5 điểm): Cho đường tròn (O, R) có bán kính bằng 3cm đường kính AB, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 2/3AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối A với C cắt MN tại E.

a) Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được trong một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác đồng dạng với tam giác

c) Cho MI = 2 cm. Tính diện tích tam giác AMB

Câu 5: (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức sau: A = x2 - 5x + 7

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán