Bài toán chọn bóng của Hà Lan gây khó khăn cho nhiều người giải, thậm chí có bạn không hiểu yêu cầu đề bài.